Con Sâu


Con chim gõ mỏ, gõ cành cau
Cúi đầu gõ mãi để tìm sâu
Sâu xanh chẳng sống cây già cội
Chim buồn thôi gõ, đói lòng đau
Bên gốc cau già khuất nhánh sông
Sâu nằm trên lá dạt trôi dòng
Bọt bèo sóng nước đời mông muội
Sâu buồn than thở phận long đong
Gió đưa kinh kệ, sông đưa lá
Chiếc lá đưa sâu đến cổng chùa
Sư ông gõ mõ, thay chim gõ
Tưạ cửa Từ Bi, sâu sống thừa !

Hải Đà